در ادامه بررس قطعات پکیج جهتت تعمیر پکیج ابتدا با هم تعریفی از مدار الکتیریکی و سنسورهای پکیج داشته باشیم.

مدار الکتریکی: از به هم پیوستن قطعات الکتریکی غیرفعال )مقاومت، خازن، القاگر، لامپ، دیود و …) یا قطعات فعال )ترانزیستور و …) یا ترکیبی از آن دو پدید می‌آید؛ چنانکه دست کم یک مسیر بسته را ایجاد کنند تا جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود.که ما برای تعمیر پکیج باید با این مفهوم آشنا باشیم

اگر قطعات تشکیل دهنده مدار، الکتریکی باشند، مدار الکتریکی نامیده می‌شود و اگر برخی از قطعات، الکتریکی و برخی الکترونیکی باشند، مدار الکترونیکی است.

سنسور (sensor):یعنی حس کننده,و از کلمه sens به معنی حس کردن گرفته شده،سنسور یک وسیله‌ی الکتریکی است که برای محاسبه‌ی برخی پارامترهای فیزیکی مانند فشار، شدت نور، دما و… استفاده می‌شود

1ـ مدار برق و سنسورهای پکیج – سنسور حرارتي شوفاژ

سنسور ntc چیست؟

سنسور NTC یک سنسور دما است که دما را در پکیج شما اندازه گیری می کند، در واقع یکی از قطعات مهم در پکیج‌ها است که وظیفه اندازه‌گیری دما و ارسال میزان دما به برد پکیج را بر عهده دارد

كاربرد يا وظيفه

انتقال دمـای آب رفت مدار گرمـايشي بـه برد و خـاموش روشن شدن شعله

محل نصب

در مسیر مدار آب شوفاژ و بعد از مبدل اصلی

شكل ظاهری

سنسور ntc چیست؟

2ـ مدار برق و سنسورهای پکیج – سنسور آبگرم مصرفی

سنسور آبگرم مصرفی چیست؟

سنسور NTC یک سنسور دما است که دما را در پکیج شما اندازه گیری می کند، در واقع یکی از قطعات مهم در پکیج‌ها است که وظیفه اندازه‌گیری دما و ارسال میزان دما به برد پکیج را بر عهده دارد

كاربرد يا وظيفه

انتقال دمای آب گرم مصرفی به برد و خاموش و روشن شدن شعله

محل نصب

در پکیج تک مبدل در مسیر خروج آبگرم مصرفی از و بعد از مبدل اصلی و در پکیج دومبدله در مسیر خروج آبگرم مصرفی از پکیج و بعد از مبدل صفحه های(ثانویه)

شكل ظاهری

سنسور آبگرم مصرفی

3ـ مدار برق و سنسورهای پکیج – پرشر سوئیچ آب

پرشر سوئیچ آب چیست؟

سنسور NTC یک سنسور دما است که دما را در پکیج شما اندازه گیری می کند، در واقع یکی از قطعات مهم در پکیج‌ها است که وظیفه اندازه‌گیری دما و ارسال میزان دما به برد پکیج را بر عهده دارد

كاربرد يا وظيفه

در صورت کاهش فشار آب مدار به زیر 0/6 Bar گرمایش اجازه ادامه مراحل بعد را نمی دهد

محل نصب

در مسیر آب گرمايي قبل یا بعد از مبدل

شكل ظاهری

پرشر سوئیچ آب

4ـ مدار برق و سنسورهای پکیج – ترموستات حد

ترموستات حد چیست؟

سنسور NTC یک سنسور دما است که دما را در پکیج شما اندازه گیری می کند، در واقع یکی از قطعات مهم در پکیج‌ها است که وظیفه اندازه‌گیری دما و ارسال میزان دما به برد پکیج را بر عهده دارد

كاربرد يا وظيفه

کنترل و محافظت از سوختن مبدل اصلی در برابر دماهای بالاتر از 95 درجه و گرمای بیش از حد

محل نصب

بر روی مبدل اصلی یا لوله رفت شوفاژ نزدیک به مبدل اصلی

شكل ظاهری

ترموستات حد پکیج

5ـ مدار برق و سنسورهای پکیج – ترموستات دود

ترموستات دود چیست؟

سنسور NTC یک سنسور دما است که دما را در پکیج شما اندازه گیری می کند، در واقع یکی از قطعات مهم در پکیج‌ها است که وظیفه اندازه‌گیری دما و ارسال میزان دما به برد پکیج را بر عهده دارد

كاربرد يا وظيفه

کنترل خروج دود و محصوالت احتراق در پکیج های بدون فن

محل نصب

بر روی کالاهک دود و در مسیر خروجی دود

شكل ظاهری

ترموستات دود پکیج

6ـ مدار برق و سنسورهای پکیج –  الکترود تشخیص شعله

الکترود تشخیص شعله چیست؟

سنسور NTC یک سنسور دما است که دما را در پکیج شما اندازه گیری می کند، در واقع یکی از قطعات مهم در پکیج‌ها است که وظیفه اندازه‌گیری دما و ارسال میزان دما به برد پکیج را بر عهده دارد

كاربرد يا وظيفه

با تشکیل شعله و گرمشدن نوک الکترود، جریانی در حد میکروآمپر به برد فرستاده شده و برد با دریافت این جریان پی به تشکیل شعله میبرد و تا زمانی که شعله برقرار است برداین جریان را کنترل میکند

محل نصب

بر روی مشعل و محل تشکیل شعله و به فاصله8 الی 9 میلی متری از سطح برنر (مشعل)

شكل ظاهری

الکترود تشخیص شعله پکیج

7ـ مدار برق و سنسورهای پکیج – الکترودهای جرقه زن

 الکترودهای جرقه زن چیست؟

سنسور NTC یک سنسور دما است که دما را در پکیج شما اندازه گیری می کند، در واقع یکی از قطعات مهم در پکیج‌ها است که وظیفه اندازه‌گیری دما و ارسال میزان دما به برد پکیج را بر عهده دارد

كاربرد يا وظيفه

ايجاد قوس الكتريكي براي تشكيل شعله

محل نصب

بر روی مشعل و محل تشکیل شعله برنر (مشعل)

شكل ظاهری

الکترودهای جرقه زن پکیج

8ـ مدار برق و سنسورهای پکیج – ترانس جرقه زن

 ترانس جرقه زن چیست؟

سنسور NTC یک سنسور دما است که دما را در پکیج شما اندازه گیری می کند، در واقع یکی از قطعات مهم در پکیج‌ها است که وظیفه اندازه‌گیری دما و ارسال میزان دما به برد پکیج را بر عهده دارد

كاربرد يا وظيفه

ولتاژی حدود 10000ولت تولید میکند و این ولتاژ توسط کابلهای مخصوص به دو سر الکترودهای جرقه میرسد.

محل نصب

در بعضی از پکیج ها ترانس جرقه بر روی شیر برقی گاز نصب شده و در بعضی دیگر زیر محفظۀ احتراق به بدنه پکیج متصل شده است.

شكل ظاهری

ترانس جرقه زن پکیج

9ـ مدار برق و سنسورهای پکیج – پرشر سوئیچ هوا

پرشر سوئیچ هوا چیست؟

سنسور NTC یک سنسور دما است که دما را در پکیج شما اندازه گیری می کند، در واقع یکی از قطعات مهم در پکیج‌ها است که وظیفه اندازه‌گیری دما و ارسال میزان دما به برد پکیج را بر عهده دارد

كاربرد يا وظيفه

کنترل خروج محصوالت

محل نصب

بالای محفظۀ احتراق واحتراق نزدیک به فن

شكل ظاهری

پرشر سوئیچ هوا پکیج

10ـ مدار برق و سنسورهای پکیج – سیستم بوبین و ترموکوپل

سیستم بوبین و ترموکوپل چیست؟

سنسور NTC یک سنسور دما است که دما را در پکیج شما اندازه گیری می کند، در واقع یکی از قطعات مهم در پکیج‌ها است که وظیفه اندازه‌گیری دما و ارسال میزان دما به برد پکیج را بر عهده دارد

كاربرد يا وظيفه

بر اثر گرمشدن در محل تشكيل شعله جريان الكتريكي ضعيفي را توسط سيم به بوبين شير كنترل گاز منتقل و مسير اصلي گاز را باز میکند.

محل نصب

ترموكوپل كنار شمعك مشعل نصب ميشود وفقط در پکیجهای قدیمی شمعکدار وجود دارد و درپکیجهای جدید حسگرحضور شعله جایگزین آن شده است.

شكل ظاهری

سیستم بوبین و ترموکوپل پکیج

11ـ مدار برق و سنسورهای پکیج – واحد کنترل(برد)

 واحد کنترل(برد) چیست؟

سنسور NTC یک سنسور دما است که دما را در پکیج شما اندازه گیری می کند، در واقع یکی از قطعات مهم در پکیج‌ها است که وظیفه اندازه‌گیری دما و ارسال میزان دما به برد پکیج را بر عهده دارد

كاربرد يا وظيفه

تمامی قسمتها توسط اين واحد کنترل میشود. گزارش تمام سنسورها به واحد کنترل)برد( داده میشود و تمامی فرمانها نیز از واحد کنترل(برد) صادر میشود.

محل نصب

در پکیج ها متفاوت است.

شكل ظاهری

واحد کنترل(برد) پکیج

12ـ مدار برق و سنسورهای پکیج – سنسور بیرونی

 سنسور بیرونی چیست؟

سنسور NTC یک سنسور دما است که دما را در پکیج شما اندازه گیری می کند، در واقع یکی از قطعات مهم در پکیج‌ها است که وظیفه اندازه‌گیری دما و ارسال میزان دما به برد پکیج را بر عهده دارد

كاربرد يا وظيفه

تنظیم دمای مدار گرمایش بر طبق دمای بیرون

محل نصب

در هوای آزاد خارج ازمحیط داخلی ساختمان

شكل ظاهری

سنسور بیرونی پکیج

13ـ مدار برق و سنسورهای پکیج – ترموستات اتاقی

ترموستات اتاقی چیست؟

سنسور NTC یک سنسور دما است که دما را در پکیج شما اندازه گیری می کند، در واقع یکی از قطعات مهم در پکیج‌ها است که وظیفه اندازه‌گیری دما و ارسال میزان دما به برد پکیج را بر عهده دارد

كاربرد يا وظيفه

تنظیم خودکار دمای ساختمان

محل نصب

داخل محیط موردگرمایش در فاصله حداکثر 35متری از پکی

شكل ظاهری

ترموستات اتاقی پکیج
3 :بازدید روزانه898 :بازدید کل
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
trackback
آشنایی با قطعات پکیج دیواری - سادین
1 سال قبل

[…] 4-قطعات پکیج – مدار برق و سنسورها  […]